Poronlihan suoramyynti

 

 

1 Yleistä

 

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää, että kaikki kuluttajalle myytävä liha on tarkastettava tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Suomi on saanut EY-lainsäädännöstä kansallisen poikkeuksen, jonka mukaan on mahdollista edelleen jatkaa perinteistä tarkastamattoman poronlihan ja siitä valmistetun poron kuivalihan myyntiä. Poronlihan myynti tai muu luovutus suoraan kuluttajalle on sallittua poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu (elintarvikelaki 13.2 §, kohta 6). Poron kuivalihan valmistus, myynti tai muu luovutus suoraan kuluttajalle on sallittua poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta (elintarvikelaki 13.2 §, kohta 7).  

 

Tämä ohje koskee vain elintarvikelain 13.2 §:n kohtien 6 ja 7 mukaista suoramyyntiä. Ohje on laadittu elintarvikevalvontaviranomaisille ja poronlihan suoramyyntiä harjoittaville toimijoille (suoramyyjille) selventämään poronlihan suoramyynnin määritelmää ja poronlihan suoramyynnille lainsäädännössä asetettuja rajoituksia. Ohjeen tarkoituksena on myös selvittää, mitkä lainsäädännön vaatimukset koskevat suoramyyntiä.

 

Ohjeen luvussa 11 on luettelo lainsäädännöstä, jota sovelletaan suoramyyntiin. Ohjeessa on käytetty säädösten nimistä luettelossa esitettyjä lyhenteitä.

 

Paliskuntain yhdistys on laatinut poronlihan suoramyyjille hyvän tuotantotavan ohjeen, joka voidaan toiminnassa ottaa huomioon. (www.paliskunnat.fi/suoramyyntihyvatoimintatapa.pdf)

 

2 Poronlihan ja poron kuivalihan suoramyynnin määritelmä

 

Sellaista toimintaa, jossa myynti tapahtuu tuottajalta suoraan kuluttajalle kutsutaan tavallisesti suoramyynniksi. Tässä ohjeessa suoramyynnillä tarkoitetaan tarkastamattoman tai tarkastetun poronlihan sekä tarkastamattomasta tai tarkastetusta poronlihasta valmistetun kuivalihan myymistä tuottajalta suoraan kuluttajalle, kun myynti tapahtuu poronhoitoalueella joko alkutuotantopaikalta tai tuoreen lihan osalta myös paikasta, jossa poro on teurastettu (elintarvikelaki 13.2§ kohdat 6 ja 7).

 

3 Ilmoitus suoramyynnistä

 

Poronlihan ja poron kuivalihan suoramyynnistä on tehtävä elintarvikelain 13.3 § mukainen ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään alkutuotantopaikan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Alkutuotantopaikaksi katsotaan poronomistajan koti, esimerkiksi porotila.

 

Ilmoituksen tulee sisältää vähintään toimijan tai yrityksen nimi ja osoite, yritys-, tai henkilötunnus sekä harjoitettava toiminta. Ilmoitukseen ei tarvitse liittää mukaan omavalvontasuunnitelmaa.

 

 

Tiloista, joissa suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa käsitellään, kuivalihaa valmistetaan ja tuotteita säilytetään ja myydään, käytetään tässä ohjeessa nimitystä ilmoitettu elintarvikehuoneisto.

 

Kunnan valvontaviranomaisen tulisi ilmoittaa toimijalle, että ilmoitus on vastaanotettu, vaikka päätöstä ilmoituksesta ei tehdäkään. Kunnan valvontaviranomainen pitää rekisteriä ilmoitetuista elintarvikehuoneistoista.

  

  

4 Suoramyyntitoiminta

 

Suoramyyjä voi myydä suoraan kuluttajalle sekä tarkastamatonta että tarkastettua poronlihaa ja siitä valmistettua kuivattua poronlihaa. Jos tarkastettua lihaa käsitellään ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa, jossa harjoitetaan elintarvikelain 13.2 § kohdan 6 tai 7 mukaista toimintaa, suoramyynnille asetetut rajoitukset koskevat myös tarkastettua lihaa.

 

Suoramyyntiin tarkoitettua tarkastamatonta poronlihaa tai siitä valmistettua poron kuivalihaa, jota on käsitelty, pakattu tai varastoitu suoramyyntitoimintaan tarkoitetuissa tiloissa (ilmoitettu elintarvikehuoneisto) ei saa toimittaa hyväksyttyyn elintarvikehuoneistoon kuten liha-alan laitokseen tai vähittäiskauppaan (ravintolat, myyntipaikat).

 

Suoramyynnissä poronliha voidaan myydä kuluttajalle joko ruhona tai leikattuna lihana, pakastettuna, jäädytettynä tai perinteisellä tavalla kuivattuna. Perinteisen kuivalihan valmistusta lukuun ottamatta lihan muu käsittely esimerkiksi jauhaminen tai savustaminen ei ole sallittua.

 

Tuoreen poronlihan suoramyynti on sallittua vain poronhoitoalueella siten, että kuluttaja tulee itse ostamaan lihan alkutuotantotilalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu. Samoin poronlihasta valmistetun kuivalihan suoramyynnissä kuluttaja tulee itse ostamaan lihan poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta.

 

Suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa tai poron kuivalihaa ei saa myydä esimerkiksi torilla tai yleisötapahtumissa, eikä ovelta ovelle myyntinä tai postimyyntinä eikä sitä saa lähettää kuluttajille. Suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa tai poron kuivalihaa ei saa myöskään tarjoilla porotilan yhteydessä olevassa maatilamatkailuyrityksessä tai pitopalvelussa.  Suoramyynnissä poronlihan tai poron kuivalihan myynti tai lihan lähettäminen kuluttajalle ei ole sallittua.

 

Poronlihan ja poron kuivalihan suoramyyntiä voidaan mainostaa esimerkiksi porotilan kotisivuilla, tienvarsi- tai lehtimainonnalla.

 

Kun kuluttaja ostaa poronlihaa tai poron kuivalihaa suoramyynnistä, hänen on käytettävä liha omassa kotitaloudessaan. Kuluttaja voi halutessaan teettää lihalle jonkin käsittelyn esimerkiksi jauhamisen tai savustuksen ns. rahtitoimintana, jolloin tuote palautetaan hänen yksityistaloudessaan käytettäväksi (elintarvikelaki 13.2§, kohta 17).

 


5 Suoramyynti ja tarkastetun poronlihan vähittäismyynti

 

Tarkastettua poronlihaa ja siitä valmistettuja tuotteita voidaan myydä  tavanomaisena vähittäismyyntinä, jolloin vähittäismyyntiä koskevat säädökset on otettava huomioon. Toiminta edellyttää joko hyväksyttyä elintarvikehuoneistoa tai joissakin rajoitetuissa tapauksissa, esimerkiksi ns. tilapäinen vähittäismyynti, ilmoitusta valvontaviranomaiselle ( elintarvikelaki 13.2§ kohdat 1-3 ) . Tarkastettua poronlihaa, joka on tarkoitettu tavanomaiseen vähittäismyyntiin, ei saa viedä tiloihin, joissa käsitellään ja säilytetään suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa.

 

Tavanomaisessa vähittäismyynnissä tuotteiden toimittaminen on mahdollista myös esimerkiksi lähettämällä tuotteet kuluttajalle. Tällöin on huomioitava myös kuljetusta koskevat vaatimukset.

 

Tärkeä huomioitava ero suoramyynnin ja tavanomaisen vähittäismyynnin välillä onkin tuotteiden toimittaminen. Suoramyyjä voi myydä tai luovuttaa poronlihaa tai poron kuivalihaa vain poronhoitoalueella suoraan kuluttajalle, joka itse saapuu hakemaan tuotteet alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu.

 

 

6 Vastuu toiminnasta ja omavalvonta

 

Vastuu suoramyynnistä, tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta sekä toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta on suoramyyjällä. Vaatimusten täyttymisen suoramyyjä varmistaa omavalvonnallaan.

 

Suoramyyjän on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jota on noudatettava ja jonka noudattamisesta on pidettävä kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata elintarviketurvallisuuden ja muiden elintarvikkeita ja elintarvikehuoneistoja koskevien vaatimusten kannalta kriittiset kohdat sekä niihin liittyvien riskien hallinta. Omavalvontasuunnitelman sisällön laajuus riippuu suoramyyntiin tarkoitetun lihan käsittelytavasta ja määrästä.

 

Poronlihan suoramyyntitoiminnan kriittinen kohta voisi olla esimerkiksi lihan lämpötila, jota hallitaan seuraamalla lihan ja jäähdytettyjen tilojen lämpötilaa sekä noudattamalla työohjeita, joissa on otettu huomioon, että lihan lämpötila ei nouse liian korkeaksi. HACCP-järjestelmän mukaisia kriittisiä hallintapisteitä ei poronlihan suoramyyntitoiminnassa yleensä ole. Omavalvonnan apuna voidaan käyttää elinkeinon laatimia hyvän käytännön ohjeita.

 

Suoramyynnin omavalvontasuunnitelmalta ei edellytetä kunnan valvontaviranomaisen hyväksyntää. 

 

Poronlihan suoramyyjän on myös huolehdittava siitä, että elintarvikkeita käsittelevät ja omavalvonnasta vastaavat henkilöt ovat saaneet riittävän ohjauksen ja koulutuksen työtehtäviinsä. Osaamistodistusvaatimus eli ns. hygieniaosaaminen (elintarvikelaki 27.2 §) ei koske henkilöitä, jotka työskentelevät ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa.

 


7 Suoramyyntiin käytettävien tilojen rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset

 

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen, kuten poronlihan suoramyyntiin käytetyn elintarvikehuoneiston, rakenteellisista vaatimuksista säädetään EY-lainsäädännössä yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa, jonka liitteen II lukua III sovelletaan ottaen  huomioon toiminnan laajuus ja luonne. Myös elintarvikelain 10 §:ssä on elintarvikehuoneistoja koskevia yleisiä vaatimuksia.

 

Suoramyyntinä myytävän poronlihan ja poron kuivalihan käsittelylle, säilytykselle ja kuljetukselle sovelletaan yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (liite II, luvut IV-X) sekä elintarvikelaissa (11 §) olevia vaatimuksia.

 

Maa ja metsätalousministeriön eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta antamaa asetusta 37/EEO/2006 (laitosasetus) ei sovelleta suoramyyntitiloihin eikä suoramyyntitoimintaan.

 

Eläinten terveydentilasta ja käsittelystä on säädetty yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (4 art.) ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksessa (3 art.) sekä elintarvikelaissa (12 §). Elintarvikkeiden hyvä hygieeninen laatu on turvattava. Suoramyyntiin tarkoitettu poro voidaan teurastaa myös ulkona, esimerkiksi ns. kenttäteurastamossa. Ulkona teurastettaessa teurastuspaikan maaperän tulisi olla kuiva ja pölyämätön tai puhtaan lumen peittämä.

 

Porot tainnutetaan ennen verenlaskua eläinsuojelusäännösten mukaan pulttipistoolilla tai ampuma-aseella. Teurastus on tehtävä siten, että ruho riippuu tai ruho on nylkypukilla tai muulla maasta irti olevalla alustalla. Työvälineiden puhdistamista varten on oltava käytettävissä tarvittava määrä kuumaa ja kylmää, juomaveden laatuvaatimukset täyttävää vettä.

 

Ruhot tulisi jäähdyttää +7°C:seen tai sitä kylmempään lämpötilaan mahdollisimman nopeasti. Ruhot ripustetaan kinnerkoukkuun siten, että ilma kiertää esteettömästi ruhon ympäri. Teurastettuja ruhoja voi jäähdyttää myös ulkona, jos ilman lämpötila on riittävän kylmä jäähdyttämään ruhot. Tarvittaessa jäähdytettävät ruhot on suojattava katoksella. Jos ilman lämpötila ei mahdollista ruhojen riittävää jäähtymistä, teurastetut ruhot on vietävä koneellisesti jäähdytettyyn tilaan jäähtymään.

 

Ruho voidaan paloitella teurastuspaikalla pienempiin osiin. Luuttomaksi leikkaaminen ja pakkaaminen tulisi tehdä sisätiloissa. Tuore liha on säilytettävä myyntiä varten alle +7°C lämpötilassa ja pakastettuna alle -18 °C lämpötilassa. Jos poron ruhoja ei ole jäädytetty, ne tulisi kuljettaa riippuvana.

 

Poron kuivalihan  valmistamisessa käytettävää ulkokuivatushäkkiä saa käyttää vain lihan kuivaamiseen. Se on sijoitettava riittävän korkealle maan pinnasta. Siinä on oltava umpinainen katto, tiheästä metalliverkosta rakennetut seinät ja lattia siten, että haittaeläinten pääsy häkkiin sekä lintujen aiheuttama ulostekontaminaatio estyvät. Lihanpalat ripustetaan metallikoukkujen tai muovinarun avulla kuivatusorsiin.

 

Suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa voidaan joissakin tapauksissa käsitellä ja varastoida myös kotikeittiössä. Kodin yhteydessä olevaa elintarvikehuoneistoa ei saa käyttää asumiseen tai muuhun tarkoitukseen niin, että siitä aiheutuisi valmistettaville elintarvikkeille terveysvaaraa. Poronlihan käsittely- ja varastointitilat on kuitenkin aina suositeltavaa erottaa asumisesta ja erilliset tilat ovat erityisesti tarpeen silloin, kun suoramyyntiä varten käsitellään, valmistetaan tai varastoidaan suuria määriä poronlihaa.

 

Suoramyyntiin tarkoitetun poron teurastuksessa ja poronlihan leikkaamisessa muodostuneet sivutuotteet saa haudata. Sivutuotteiden hautaamisesta on ilmoitettava kirjallisesti kunnaneläinlääkärille. Sivutuotteiden hautaamisesta on pidettävä kirjaa.

 

8 Tuotteita koskevia vaatimuksia

 

Suoramyyntiä varten käsiteltyä poron tuoretta lihaa ja valmistettua kuivalihaa koskevat elintarvikelain yleiset vaatimukset, joiden mukaan elintarvikkeiden on oltava soveltuvia ihmisravinnoksi eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle (elintarvikelaki 7§). Elintarvikkeesta on annettava kuluttajalle totuudenmukaiset ja riittävät tiedot, eikä elintarvikkeesta saa antaa harhaanjohtavia tietoja (elintarvikelaki 9 §).

 

 

9 Pakkausmerkinnät

 

Irtomyyntinä myytävään poronlihaan, joka kääritään tai pakataan ostohetkellä, ei vaadita tehtäväksi merkintöjä.

 

Ennen myyntiä valmiiksi pakkaukseen suljettuun poronlihaan tai poron kuivalihaan on merkittävä elintarvikkeen nimi (esim. poronliha, poron ulkopaisti, poron käristysliha, kuivattu poronliha), sisällön määrä (paino), viimeinen käyttöajankohta (tuore liha) tai parasta ennen -päivä (kuivaliha ja pakastettu/jäädytetty liha). Jos tuotteeseen lisätään suolaa, tehdään siihen lisäksi seuraava merkintä " Ainesosat: poronliha, suola (%) ".

 

Pakastetun lihan pakkaukseen merkitään lisäksi sana "pakaste" tai pakastettu", merkintä "ei saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen" ja säilytysohje "- 18°C tai kylmemmässä". Lihaa voidaan myös jäädyttää, jolloin pakkaukseen merkitään sana "jäädytetty" sekä säilytysohje. Jäädytetty elintarvike on säilytystarkoituksessa jäädytetty ja se myydään jäätyneenä, mutta se ei täytä pakastetulle elintarvikkeelle asetettuja vaatimuksia.

 

10 Jäljitettävyys

 

Suoramyyntiä varten valmistettuja tuotteita ei saa merkitä tunnistamismerkinnällä. Tunnistamismerkintää käyttävät vain hyväksytyt laitokset. Lainsäädännön tarkoittamaa kaupallista asiakirjaa ei käytetä suoramyynnissä, koska tuotteet myydään suoraan kuluttajalle.

 

Jos tuotteissa on havaittu terveysvaara, suoramyyjän on välittömästi tehtävä asiasta ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle. Suoramyyjän on tarvittaessa pyydettävä tuotteet takaisin kuluttajilta itselleen eli ryhdyttävä ns. takaisinvetoon. Tämä tulisi ottaa huomioon suoramyyjän omavalvontasuunnitelmassa. Takaisinvedon riittävyys tulee arvioida tapauskohtaisesti (esimerkiksi lehti-ilmoituksen avulla tehtävä takaisinveto voisi olla riittävä). Takaisinvedosta on Eviran ohje, joka löytyy Eviran kotisivuilta www.evira.fi  Elintarvikkeet-osiosta.

 


11 Lainsäädäntöä

                     

Luettelo ei sisällä kaikkia mahdollisesti sovellettavia säädöksiä.

 

·      Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EY) N:o 178/2002, yleinen elintarvikeasetus

 

·      Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EY) N:o 882/2004, valvonta-asetus

 

·      Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:o 852/2004, yleinen elintarvikehygienia-asetus

 

·       Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EY) N:o 853/2004, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus

 

·      Komission asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (EY) N:o 2073/2005

 

·      Elintarvikelaki (23/2006)

 

·      Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä (1374/2004),

 

·      Eläinsuojelulaki (247/96)

 

Toiminnassa on otettava huomioon myös pakkausmerkintöjä, pakkaus- ja muita kontaktimateriaaleja koskevat säädökset.

 

 

 

Helsingissä 19.9.2007

 

 

 

 

Osastonjohtajan sijaisena       Auli Suojanen

Yksikön johtaja

 

 

 

 

 

Elintarvikeylitarkastaja           Auli Vaarala